Poniżej znajdziesz aktualne regulaminy oraz wszelkie wzory zaświadczeń potrzebne przy załatwianiu spraw formalnych na Uniwersytecie Opolskim. Wszystko w jednym miejscu!

Regulamin Studiów Uniwersytetu Opolskiego
PDF
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego

PDF

Kryteria przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
PDF
Komentarz do kryteriów Stypendium Rektora
Opłata za miejsce w Domu Studenta UO
PDF
Rejestracja na kursy ogólnouczelniane
PDF
Zasady nauczania Studium Wychowania Fizycznego
PDF
Zasady nauczania w Studium Języków Obcych
PDF
Zasady przydzielania i rozliczania żetonów uprawniających do odbycia przez studentów zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim
PDF
Wymiana papierowej legitymacji studenckiej
PDF
Zasady przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych
PDF
Regulamin - Elektroniczna Legitymacja Studencka
PDF
Karta obiegowa
PDF
Powołanie Rzecznika Praw Studenta
PDF
Podanie o wyrażenie zgody na studiowanie drugiego kierunku

DOC

PDF

 

Podanie o wyrażenie zgody na studiowanie na drugiej specjalności

DOC

PDF

 

Podanie o przyznanie indywidualnej organizacji studiów
Indywidualna organizacja studiów - zatwierdzenie formy zaliczenia przedmiotu
Podanie o wyrażenie zgody na wpis warunkowy

DOC

PDF

 

Podanie o wyrażenie zgody na egzamin/zaliczanie komisyjne
Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku

DOC

PDF

 

Podanie o przywrócenia praw studenta

DOC

PDF

 

Podanie o urlop od zajęć

DOC

PDF

 

Podanie o wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego
Podanie o przywrócenie terminu

DOC

PDF

 

Podanie o zmianę promotora

DOC

PDF

 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (Stypendium Rektora)

DOC

PDF

 

Przedłużenie terminu złożenia indeksu

DOC

PDF