Stypendium Rektora

przysługuje studentowi po zaliczeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium Socjalne

stanowi świadczenie dla studenta będącego w trudnej sytuacji materialnejObowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne z prawdą przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej.

Zapomoga

Zapomoga stanowi bezzwrotną formę pomocy materialnej, która może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Może zostać przyznana 2 razy w roku akademickim. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, niezależnie od innych świadczeń pomocy materialnej, na jednym, wskazanym przez studenta, kierunku studiów.

Jak właścwie policzyć średnią?

Średnia ocen to średnia arytmetyczna liczona poprzez podzielenie sumy ocen przez ich ilość.

Także 2 wliczają się do średniej (jeżeli student w I terminie uzyskał ocenę 2, a w II 4 to należy obie oceny uwzględnić przy liczeniu średniej ocen).

Forma zaliczenia jaką jest zal. nie jest brana pod uwagę przy liczeniu średniej, nie podstawia się za nią żadnej wartości cyfrowej.

Do średniej należy wliczyć wszystkie oceny – zarówno te uzyskane z egzamininów, jak i te z ćwiczeń, konwersatoriów, laboratiriów kursów ogólnouczelnianych, itp.

Oceny uzyskane z lektoratu są zaliczane odpowiednio w 4 i 5 semestrze bez względu na to, w którym semestrze student uczęszczał na lektorat.

Średnią podaje się do 3 miejsc po przecinku.

UWAGA! Średnie ocen uzyskane przez studenta I roku studiów drugiego stopnia w skali, w której najwyższą oceną jest 6,0 lub 5,5 zastępuje się odpowiednikami przeliczonymi według następującego wzoru:

1) ze skali ocen 2 – 5,5:

średnia UO= 6/7 * średnia + 2/7

2) ze skali ocen 2 – 6:

średnia UO= 3/4 *średnia + 1/2

gdzie:

1) średnia UO oznacza średnią ocen w skali Uczelni (ostateczna średnia, którą chcemy otrzymać);

2) średnia oznacza średnią kandydata wyliczoną na podstawie jego indeksu i zaświadczenia z poprzedniej uczelni.

Średnie uzyskane przez studenta I roku studiów drugiego stopnia w skali do 5  nie podlegają żądnym dodatkowym przelicznikom.