Stypendium Rektora

przysługuje studentowi po zaliczeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium Socjalne

stanowi świadczenie dla studenta będącego w trudnej sytuacji materialnejObowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne z prawdą przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej.

Zapomoga

Zapomoga stanowi bezzwrotną formę pomocy materialnej, która może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Może zostać przyznana 2 razy w roku akademickim. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, niezależnie od innych świadczeń pomocy materialnej, na jednym, wskazanym przez studenta, kierunku studiów.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego
Stawki stypendiów 2016/17

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
I próg – 900 zł.
II próg – 685 zł.
III próg – 530 zł.
IV próg – 435 zł.


STYPENDIUM SOCJALNE

Dochód do 200 zł. – 650 zł.
Dochód 200,01 – 40000 zł. – 600 zł.
Dochód 400,01 – 600,00 zł. – 550 zł.
Dochód 600,01 – 800,00 zł. – 500 zł.
Dochód 800,01- 1000 zł. – 450 zł.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytuły zamieszkania w DS. lub na stancji – 200 zł.

STYPENDIUM SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stopień niepełnosprawności lekki – 300 zł.
Stopień niepełnosprawności umiarkowany – 420 zł.
Stopień niepełnosprawności znaczny – 600 zł.

Odwoławcza Komisja Stypendialna

jest powoływana przez Rektora na wniosek właściwego organu Samorządu Studenckiego.

Rektor przekazuje OKS uprawienia w zakresie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów,  rozpatrywania odwołań w sprawie stypendium socjalnego, specjalnego i zapomóg oraz rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawie  stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Skład OKS UO 2016-17:

dr Antoni Maziarz – Przewodniczący Komisji,

dr Piotr Klimontowski – Z-ca Przewodniczącego Komisji,

Izabela Kaczyńska – Z-ca Przewodniczącego Komisji,

Tomasz Rojek – Z-ca Przewodniczącego Komisji,

Anna Chojnowska,

Patrycja Kostyra,

Paweł Sujak,

Aleksandra Zagórska.

Wydziałowe Komisje Stypendialne

jest powoływana przez Dziekana na wniosek właściwego organu Samorządu Studenckiego.

Dziekan przekazuje WKS uprawienia w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.

Przewodniczący WKS na poszczególnych wydziałach:

Wydział Chemii:

Wydział Ekonomiczny:

Wydział Filologiczny:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

Wydział Nauk Społecznych:

Wydział Prawa i Administracji:

Wydział Przyrodniczo-Techniczny:

Wydział Teologiczny:

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close