Stypendium Rektora

przysługuje studentowi po zaliczeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium Socjalne

stanowi świadczenie dla studenta będącego w trudnej sytuacji materialnejObowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne z prawdą przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej.

Zapomoga

Zapomoga stanowi bezzwrotną formę pomocy materialnej, która może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Może zostać przyznana 2 razy w roku akademickim. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, niezależnie od innych świadczeń pomocy materialnej, na jednym, wskazanym przez studenta, kierunku studiów.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego

Terminy!

1. Zgodnie z Harmonogramem stypendialnym ustalanym corocznie do 30 września przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim studenci (tylko z zaliczonym semestrem studiów) składają wnioski w USOSweb w terminie od 1 października do 10 października, a następnie  wydrukowane wnioski i oświadczenia wymagane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) oraz załączniki poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (w przypadku braku załączników nie uznaje się osiągnięcia)  składają w odpowiednim dziekanacie w terminie określonym w harmonogramie (do 11 października do godz. 14:00) .

Dziekanaty przyjmują wnioski od studentów, którzy zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego  terminowo zaliczyli wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów i złożyli indeks w dziekanacie (nie później niż do końca sesji poprawkowej).

W trakcie przyjmowania na bieżąco:

1.      weryfikują średnią na wniosku ze średnią z rankingu,

2.      sprawdzają oświadczenia na wnioskach studentów:

– na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich czy student nie ukończył wcześniej studiów –   nie może otrzymać stypendium Rektora  student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia studiuje na kolejnych  studiach pierwszego stopnia,

 – na studiach II stopnia termin ukończenia studiów I stopnia – student II stopnia może się ubiegać o stypendium jeśli rozpoczął je w terminie  1 roku od ukończenia studiów I stopnia,

–  na studiach II stopnia i 5-letnich datę rozpoczęcia po raz pierwszy studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich – student po ukończeniu studiów I stopnia  może pobierać stypendium przez okres 3 lat licząc od daty rozpoczęcia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich .

–  sprawdzają czy cudzoziemcy, którzy złożyli wnioski o stypendium Rektora zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (studenci przyjęci na zasadach innych niż obywatele polscy, w tym posiadający wpis do karty pobytu „dostęp do rynku pracy” nie kwalifikują się do pobierania stypendium Rektora dla najlepszych studentów).

 Od 23 do 28 października – studenci sprawdzają ocenione przez komisje wnioski w systemie USOSweb i podczas wyznaczonych dyżurów Komisji (informacja o miejscu i godzinach zostanie podana odrębnym komunikatem) zgłaszają uwagi bądź uzupełniają dokumenty, a Komisje na bieżąco dokonują korekty w USOSweb.

DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NIE BĘDĄ WYWIESZANE LISTY POGLĄDOWE TYLKO OSTATECZNE  LISTY PRZYZNANYCH  STYPENDIÓW  REKTORA  DLA  NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW!

Jak właścwie policzyć średnią?

Średnia ocen to średnia arytmetyczna liczona poprzez podzielenie sumy ocen przez ich ilość.

Także 2 wliczają się do średniej (jeżeli student w I terminie uzyskał ocenę 2, a w II 4 to należy obie oceny uwzględnić przy liczeniu średniej ocen).

Forma zaliczenia jaką jest zal. nie jest brana pod uwagę przy liczeniu średniej, nie podstawia się za nią żadnej wartości cyfrowej.

Do średniej należy wliczyć wszystkie oceny – zarówno te uzyskane z egzamininów, jak i te z ćwiczeń, konwersatoriów, laboratiriów kursów ogólnouczelnianych, itp.

Oceny uzyskane z lektoratu są zaliczane odpowiednio w 4 i 5 semestrze bez względu na to, w którym semestrze student uczęszczał na lektorat.

Średnią podaje się do 3 miejsc po przecinku.

UWAGA! Średnie ocen uzyskane przez studenta I roku studiów drugiego stopnia w skali, w której najwyższą oceną jest 6,0 lub 5,5 zastępuje się odpowiednikami przeliczonymi według następującego wzoru:

1) ze skali ocen 2 – 5,5:

średnia UO= 6/7 * średnia + 2/7

2) ze skali ocen 2 – 6:

średnia UO= 3/4 *średnia + 1/2

gdzie:

1) średnia UO oznacza średnią ocen w skali Uczelni (ostateczna średnia, którą chcemy otrzymać);

2) średnia oznacza średnią kandydata wyliczoną na podstawie jego indeksu i zaświadczenia z poprzedniej uczelni.

Średnie uzyskane przez studenta I roku studiów drugiego stopnia w skali do 5  nie podlegają żądnym dodatkowym przelicznikom.