Zgodnie z Harmonogramem stypendialnym ustalanym corocznie do 30 września przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim studenci (tylko z zaliczonym semestrem studiów) składają wnioski w USOSweb w terminie od 23 września do 10 października, a następnie  wydrukowane wnioski i oświadczenia wymagane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) oraz załączniki poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym składają w odpowiednim dziekanacie w terminie określonym w harmonogramie (do 11 października do godz. 14:00) .

Dziekanaty przyjmują wnioski od studentów, którzy zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego  terminowo zaliczyli wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów i złożyli indeks w dziekanacie (nie później niż do końca sesji poprawkowej).

W trakcie przyjmowania na bieżąco:

  1. weryfikują średnią na wniosku ze średnią z rankingu,
  2. sprawdzają oświadczenia na wnioskach studentów:
  • – na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich czy student nie ukończył wcześniej studiów –   nie może otrzymać stypendium Rektora  student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia studiuje na kolejnych  studiach pierwszego stopnia,
  •  – na studiach II stopnia termin ukończenia studiów I stopnia – student II stopnia może się ubiegać o stypendium jeśli rozpoczął je w terminie  1 roku od ukończenia studiów I stopnia,
  •  – na studiach II stopnia i 5-letnich termin ukończenia studiów I stopnia –student po ukończeniu studiów I stopnia  może pobierać stypendium przez okres 3 lat.

 

             Odwoławcza Komisja  Stypendialna

  1. rozpatruje wszystkie wnioski elektroniczne, które mają wersję papierową (jeżeli brak jest wersji papierowej, to wniosek elektroniczny pozostaje nierozpatrzony), sprawdza kompletność wniosku, w razie braku załączników niezwłocznie wzywa studenta do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni,
  2. weryfikuje i zatwierdza punkty za osiągnięcia we wszystkich wnioskach elektronicznych przeznaczonych do rozpatrzenia oraz przyznaje status „gotowy do rozpatrzenia”
  3. w przypadku zmiany punktów za osiągnięcia w systemie USOSweb członkowie Komisji w komentarzu wniosku elektronicznego wpisują wyjaśnienie przyczyny korekty oraz na wniosku papierowym danego studenta dokonują adnotacji dotyczącej tej zmiany, przy której podpisują się członkowie komisji biorący udział w rozpatrywaniu wniosków.

 

Od 23 do 28 października – studenci sprawdzają ocenione przez komisje wnioski w systemie USOSweb i podczas wyznaczonych dyżurów Komisji (informacja o miejscu i godzinach zostanie podana odrębnym komunikatem) zgłaszają uwagi bądź uzupełniają dokumenty, a Komisje na bieżąco dokonują korekty w USOSweb.

DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NIE BĘDĄ WYWIESZANE LISTY POGLĄDOWE TYLKO OSTATECZNE  LISTY PRZYZNANYCH  STYPENDIÓW  REKTORA  DLA  NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW!

W sprawach związanych ze stypendium Rektora prosimy o kontaktowanie się z Tomaszek Rojkiem (kom.: +48 698 016 295 | e-mail: trojek@uni.opole.pl).

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close