Zgodnie z Harmonogramem stypendialnym ustalanym corocznie do 30 września przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim studenci (tylko z zaliczonym semestrem studiów) składają wnioski w USOSweb w terminie od 23 września do 10 października, a następnie  wydrukowane wnioski i oświadczenia wymagane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) oraz załączniki poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym składają w odpowiednim dziekanacie w terminie określonym w harmonogramie (do 11 października do godz. 14:00) .

Dziekanaty przyjmują wnioski od studentów, którzy zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego  terminowo zaliczyli wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów i złożyli indeks w dziekanacie (nie później niż do końca sesji poprawkowej).

W trakcie przyjmowania na bieżąco:

  1. weryfikują średnią na wniosku ze średnią z rankingu,
  2. sprawdzają oświadczenia na wnioskach studentów:
  • – na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich czy student nie ukończył wcześniej studiów –   nie może otrzymać stypendium Rektora  student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia studiuje na kolejnych  studiach pierwszego stopnia,
  •  – na studiach II stopnia termin ukończenia studiów I stopnia – student II stopnia może się ubiegać o stypendium jeśli rozpoczął je w terminie  1 roku od ukończenia studiów I stopnia,
  •  – na studiach II stopnia i 5-letnich termin ukończenia studiów I stopnia –student po ukończeniu studiów I stopnia  może pobierać stypendium przez okres 3 lat.

 

             Odwoławcza Komisja  Stypendialna

  1. rozpatruje wszystkie wnioski elektroniczne, które mają wersję papierową (jeżeli brak jest wersji papierowej, to wniosek elektroniczny pozostaje nierozpatrzony), sprawdza kompletność wniosku, w razie braku załączników niezwłocznie wzywa studenta do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni,
  2. weryfikuje i zatwierdza punkty za osiągnięcia we wszystkich wnioskach elektronicznych przeznaczonych do rozpatrzenia oraz przyznaje status „gotowy do rozpatrzenia”
  3. w przypadku zmiany punktów za osiągnięcia w systemie USOSweb członkowie Komisji w komentarzu wniosku elektronicznego wpisują wyjaśnienie przyczyny korekty oraz na wniosku papierowym danego studenta dokonują adnotacji dotyczącej tej zmiany, przy której podpisują się członkowie komisji biorący udział w rozpatrywaniu wniosków.

 

Od 23 do 28 października – studenci sprawdzają ocenione przez komisje wnioski w systemie USOSweb i podczas wyznaczonych dyżurów Komisji (informacja o miejscu i godzinach zostanie podana odrębnym komunikatem) zgłaszają uwagi bądź uzupełniają dokumenty, a Komisje na bieżąco dokonują korekty w USOSweb.

DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NIE BĘDĄ WYWIESZANE LISTY POGLĄDOWE TYLKO OSTATECZNE  LISTY PRZYZNANYCH  STYPENDIÓW  REKTORA  DLA  NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW!

W sprawach związanych ze stypendium Rektora prosimy o kontaktowanie się z Tomaszek Rojkiem (kom.: +48 698 016 295 | e-mail: trojek@uni.opole.pl).