STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Zgodnie z Harmonogramem stypendialnym ustalanym corocznie przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim studenci (tylko z zaliczonym semestrem studiów) składają wnioski w USOSweb w terminie od 1 do 15 marca, a następnie wydrukowane wnioski i oświadczenia wymagane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) oraz załączniki poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym składają w odpowiednim dziekanacie w terminie określonym w harmonogramie (do 16 marca do godz. 14:00) .
Dziekanaty przyjmują wnioski od studentów, którzy zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego terminowo zaliczyli wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów i złożyli indeks w dziekanacie (nie później niż do końca sesji poprawkowej).

W trakcie przyjmowania na bieżąco:
a) weryfikują średnią na wniosku ze średnią z rankingu,
b) sprawdzają oświadczenia na wnioskach studentów,
– na studiach I i II stopnia czy student nie ukończył wcześniej studiów – nie może otrzymać stypendium Rektora student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia studiuje na kolejnych studiach pierwszego stopnia,
– na studiach II stopnia termin ukończenia studiów I stopnia – student II stopnia może się ubiegać o stypendium jeśli rozpoczął je w terminie 1 roku od ukończenia studiów I stopnia,
– na studiach II stopnia termin ukończenia studiów I stopnia -student po ukończeniu studiów I stopnia może pobierać stypendium przez okres 3 lat.

Odwoławcza Komisja Stypendialna
a. rozpatruje wszystkie wnioski elektroniczne, które mają wersję papierową (jeżeli brak jest wersji papierowej, to wniosek elektroniczny pozostaje nierozpatrzony), sprawdza kompletność wniosku, w razie braku załączników niezwłocznie wzywa studenta do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni,
b. weryfikuje i zatwierdza punkty za osiągnięcia we wszystkich wnioskach elektronicznych przeznaczonych do rozpatrzenia oraz przyznaje status „gotowy do rozpatrzenia”
c. w przypadku zmiany punktów za osiągnięcia w systemie USOSweb członkowie Komisji w komentarzu wniosku elektronicznego wpisują wyjaśnienie przyczyny korekty oraz na wniosku papierowym danego studenta dokonują adnotacji dotyczącej tej zmiany, przy której podpisują się członkowie komisji biorący udział w rozpatrywaniu wniosków.

Od 20 do 24 marca – studenci sprawdzają ocenione przez komisje wnioski w systemie USOSweb i podczas wyznaczonych dyżurów Komisji (informacja o miejscu i godzinach zostanie podana odrębnym komunikatem) zgłaszają uwagi bądź uzupełniają dokumenty, a Komisje na bieżąco dokonują korekty w USOSweb.