Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego
PDF

Kryteria przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
PDF

 

Komentarz do kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Tomasz Rojek

Koordynator procesu stypendialnego - Sekretarz / Specjalista ds. Prawnych

kom.: +48 698 016 295 | e-mail: trojek@uni.opole.pl

Harmonogram 2016/17

Studenci (tylko z zaliczonym semestrem studiów) składają wnioski w USOSweb w terminie od 23 września do 10 października, a następnie  wydrukowane wnioski i oświadczenia wymagane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) oraz załączniki poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym składają w odpowiednim dziekanacie w terminie określonym w harmonogramie (do 11 października do godz. 14:00) .

Dziekanaty przyjmują wnioski od studentów, którzy zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego  terminowo zaliczyli wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów i złożyli indeks w dziekanacie (nie później niż do końca sesji poprawkowej).

Cały harmonogram -> PDF

Wyciąg z Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 5

O przyznanie świadczeń mogą ubiegać się wszyscy studenci niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne, wieczorowe) będący:

 • obywatelami polskimi z zastrzeżeniem art. 194 Ustawy,
 • lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 43, ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 5 i 5a Ustawy.

§ 6

 1. Świadczenia, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1, 2 i 3 (stypendium Rektora, socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych) student otrzymuje w roku akademickim przez okres 9 miesięcy. Rektor w porozumieniu z Samorządem może ten okres przedłużyć do 10 miesięcy, jeżeli środki finansowe funduszu pomocy materialnej dla studentów zabezpieczają wypłatę tych świadczeń.
 1. Studenci, którzy kontynuują studia w uczelni zagranicznej w ramach programów SOCRATES, LEONARDO da VINCI oraz porozumienia międzyrządowego, zakwalifikowani na studia semestralne w Instytucie im. A. Puszkina w Moskwie mają prawo ubiegać się o świadczenia w Uczelni.

§ 7

 1. Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenia tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku. Wybór kierunku następuje poprzez złożenie oświadczenia wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia.
 1. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
 1. Nie może otrzymać świadczeń także student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.
 1. Student otrzymujący świadczenie jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uczelnię o wystąpieniu którejkolwiek okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3, mających wpływ na prawo do świadczeń.
 1. Skreślenie z listy studentów lub ukończenie studiów w rozumieniu Ustawy powoduje wstrzymanie świadczeń. Wypłatę świadczeń wstrzymuje się od następnego miesiąca po ukończeniu studiów lub skreśleniu, z wyjątkiem skreślenia z powodu niezaliczenia semestru zimowego (wypłatę wstrzymuje się od miesiąca marca).

§ 8

 1. Świadczenia, z wyjątkiem świadczenia, o których mowa w § 4, ust. 1 pkt. 4 (stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), nie przysługują:
 • w czasie urlopu od zajęć,
 • w czasie oczekiwania na powtarzanie semestru,
 • w czasie zgody na przedłużenie złożenia egzaminu dyplomowego.
 1. Student, który po przyznaniu mu świadczeń otrzymał zgodę na urlop, traci prawo do pobierania tych świadczeń od miesiąca, w którym rozpoczął urlop.

§ 9

 1. W przypadku ustalenia, że student uzyskał świadczenie na podstawie nieprawdziwych danych lub fałszywego oświadczenia, Rektor lub Dziekan wstrzymuje wykonanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia (wstrzymuje wypłatę świadczenia).
 1. Nienależnie pobrane przez studenta świadczenia podlegają zwrotowi pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i są przekazywane na fundusz pomocy materialnej.
 1. Wypłaty przyznanych świadczeń dokonywane są w terminie do 20 dnia danego miesiąca z zastrzeżeniem, że pierwsza wypłata świadczeń w roku akademickim następuje do końca listopada (z wyrównaniem za miesiąc październik), a pierwsza wypłata w semestrze letnim następuje  do końca marca.
 1. Warunkiem wypłaty świadczeń jest odebranie przez studenta decyzji stypendialnej.
 1. Rektor w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Samorządem, może zmienić terminy wypłat przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 informując o tym Dział i Kwesturę.
 1. Wypłata świadczeń odbywa się w terminach zgodnych z harmonogramem ustalanym przez kierownika Działu w porozumieniu z Kwesturą.
 1. Świadczenia przelewane są na konta osobiste studentów. Student jest zobowiązany do podania osobistego numeru konta, który wprowadza do systemu USOSweb.

Rozdział IV

 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

§ 16

 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi po zaliczeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe
  we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zgodnie z „Kryteriami przyznawania Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla najlepszych studentów” (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) i Komentarzem do kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów” (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), ustanowionymi na mocy uchwały Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.
 1. O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone
  w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
 1. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki,
  z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr  lub pierwszy rok studiów rozpoczyna się  od semestru letniego. W takim przypadku stypendium przyznaje się na okres do 5 miesięcy.
 1. W przypadku studiów 1,5 rocznych na pierwszym roku studiów stypendium przyznawane jest na semestr letni danego roku akademickiego i semestr zimowy następnego roku akademickiego wg obowiązujących w danym roku stawek stypendiów.

§ 17

 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi, który terminowo zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów na danym roku akademickim i złożył w dziekanacie indeks (nie później niż do końca sesji poprawkowej) oraz wniosek w systemie USOSweb (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może złożyć wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Jeżeli student studiuje równocześnie na studiach I i II stopnia, może się ubiegać o stypendium rektora tylko na studiach drugiego stopnia.
 1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu i wypełnieniu   wniosku  na platformie USOSweb składa we właściwych dziekanatach wersje papierowe wniosku  wraz z oświadczeniem   oraz   dokumentację  poświadczającą osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w terminie określonym w harmonogramie.
 2. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym wydziale Uczelni lub w innej uczelni do wniosku dołączają zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej za dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).

Studenci, którzy rozpoczynają studia od semestru letniego (pierwszy rok i kolejne lata studiów), wniosek składają w  terminie do 15 marca.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wnosi się odpowiednio do za pośrednictwem właściwego dziekanatu.
 1. Stypendium Rektora jest przyznawane zgodnie z procedurą określoną przez Rektora.
 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymuje nie więcej niż 9,5 % studentów każdego kierunku studiów bez podziału na lata, oraz ich tryb (stacjonarny, niestacjonarny, wieczorowy) oraz z podziałem na stopnie studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi. Warunkiem otrzymania stypendium jest osiągnięcie średniej arytmetycznej ocen nie niższej
  niż 4,000. Minimalna średnia arytmetyczna ocen 4,000 ustalona jest zgodnie z „Kryteriami przyznawania Stypendium Rektora dla najlepszych studentów”, ustanowionymi na mocy uchwały Parlamentu Studentów Uniwersytetu Opolskiego. Wymóg minimalnej średniej arytmetycznej ocen na kierunku wiodącym nie dotyczy studentów, wpisujących swe osiągnięcia do osiągnięć sportowych (tzn. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym). Jednak w razie zachowania wymogu minimalnej średniej ocen przez ww. studentów, należy im doliczyć punkty za średnią ocen. Na tej podstawie ustala się listę rankingową studentów z najwyższą liczbą punktów.
 1. Za 100% studentów, z których wylicza się nie więcej niż 9,5 % najlepszych przyjmuje się ogólną liczbę studentów każdego kierunku studiów bez podziału na lata oraz ich tryb (stacjonarny, niestacjonarny, wieczorowy) oraz z podziałem na stopnie studiów. Do ogólnej liczby studentów przyjmuje się: na studiach pierwszego stopnia liczbę studentów I i II  roku, na studiach drugiego stopnia liczbę studentów I  roku, a na studiach pięcioletnich liczbę studentów I, II, III i IV roku przystępujących do sesji letniej w poprzednim roku akademickim oraz liczby studentów przyjętych na I lata studiów wszystkich kierunków w danym roku akademickim. Do powyższej liczby studentów nie wlicza się studentów rozpoczynających studia od semestru letniego, których należy wziąć pod uwagę do ustalenia 100 % ogólnej liczby studentów kierunków  w semestrze letnim.
 1. W przypadku, gdy liczba studentów z najwyższą liczbą punktów uprawnionych
  do otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych studentów przekroczy
  9,5 %, o kolejności na liście rankingowej studentów (z taką samą ilością punktów) decydują dodatkowe kryteria:
 • dla studentów lat starszych – średnia indywidualna z poprzedniego roku. Jeżeli to kryterium nie rozstrzyga różnicy , bierze się pod uwagę wcześniejsze lata.
 • dla studentów po pierwszym roku – średnia indywidualna z semestru letniego.
 1. Jeżeli kryteria, o których mowa w ust. 4 nie rozstrzygną o kolejności na liście rankingowej studentów z jednakową liczbą punktów, Rektor w porozumieniu z Samorządem ustala dodatkowe kryteria przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w ramach możliwości finansowych funduszu pomocy materialnej.
 1. Średnią arytmetyczną ocen studenta oblicza się ze wszystkich ocen przedmiotów zaliczonych na poczet poprzedniego roku studiów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
 1. Średnie ocen uzyskane przez studenta I roku studiów drugiego stopnia w skali, w której najwyższą oceną jest 6,0 lub 5,5 zastępuje się odpowiednikami przeliczonymi według następującego wzoru:
 • ze skali ocen 2 – 5,5:

średnia UO= 6/7 * średnia + 2/7

 • ze skali ocen 2 – 6:

średnia UO= ¾ *średnia + ½

gdzie:

 • średnia UO oznacza średnią ocen w skali Uczelni (ostateczna średnia, którą chcemy otrzymać);
 • średnia oznacza średnią kandydata wyliczoną na podstawie jego indeksu
  i zaświadczenia z poprzedniej uczelni.
 1. W terminie określonym w harmonogramie student ma obowiązek zweryfikować przyznane mu punkty w systemie USOSweb i zgłosić ewentualne zastrzeżenia odpowiedniej komisji stypendialnej.
 1. Informacja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium zostanie podana do wiadomości studenta za pośrednictwem systemu USOSweb.

§ 18

 1. W przypadku uzyskania urlopu od zajęć (po zaliczonym w terminie roku studiów) wypłata stypendium Rektora dla najlepszych studentów za dany rok akademicki może nastąpić po podjęciu nauki w następnym roku akademickim na podstawie liczby punktów osiągniętej przed urlopem od zajęć. Student po powrocie z urlopu, po złożeniu w odpowiednim terminie wniosku, może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów jeśli osiągnięta liczba punktów mieści się na liście rankingowej, zgodnie
  z § 17, ust. 6 w aktualnym roku akademickim. Wysokość stypendium Rektora
  dla najlepszych studentów naliczana jest zgodnie z obowiązującymi stawkami w danym roku akademickim.
 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi:
 • który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może otrzymać stypendium Rektora student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia,
 • powtarzającemu semestr lub rok akademicki,
 • który kontynuuje studia na podstawie wpisu warunkowego,
 • który nie zaliczył poprzedniego roku akademickiego na studiach
  w Uczelni, z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy rozpoczęli studia drugiego stopnia w terminie roku
  od ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • z powodów, o których mowa w § 8, ust. 1,
 • który otrzymał karę dyscyplinarną.