ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW

Uniwersytetu Opolskiego

O ZAPOMOGĘ może ubiegać się student, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej.

Wniosek należy wypełnić na stronie www.usosweb.uni.opole.pl

Do wniosku należy dołączyć dokumentację poświadczającą zaistniałą sytuację (np. akt urodzenia, akt zgonu, inne dokumenty poświadczające zaistniałą sytuację).

Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

W szczególności zapomoga może być przyznana z powodu:

  1. nieszczęśliwego wypadku,
  2. obłożnej choroby rodziców, rodzeństwa będącego we wspólnym gospodarstwie domowym lub własnych dzieci,
  3. urodzenia dziecka,
  4. śmierci osoby z najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, mąż, żona, dzieci),
  5. poniesienia znacznych strat na skutek klęski żywiołowej.

Utrata dochodu w rodzinie nie jest podstawą do uzyskania zapomogi lecz do przeliczenia dochodu w celu uzyskania stypendium socjalnego.

UWAGA:

Zapomogę student może otrzymać TYLKO NA JEDNYM ze studiowanych kierunków

Zapomoga nie przysługuje:

  • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeśli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepis stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

  • w okresie przedłużenia złożenia egzaminu dyplomowego: jeśli okres studiowania przekracza 6 lat,
  • jeśli otrzymał karę dyscyplinarną.

Zapomoga nie może być przyznana częściej niż dwa razy w danym roku akademickim (z tego samego powodu tylko raz).

  1.