REGULAMIN IMPREZY
„Piastonalia 2019”

 

 • 1
  [Postanowienia ogólne]
 1. Regulamin dotyczy imprezy pod nazwą: „Piastonalia 2019” (dalej: Impreza), która odbędzie się w dniach 20 – 22 maja 2019 roku na wyznaczonym terenie Kampusu Uniwersytetu Opolskiego (dalej: Terenem imprezy), położonym w granicach ulic Katowickiej, Oleskiej, Grunwaldzkiej.
 2. Organizatorem imprezy jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 95, pokój nr 18, 45-061 Opole reprezentowany przez Macieja Pischkę.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na Terenie imprezy.
 4. Pojęcie:
 5. a) Identyfikator – oznacza imienny identyfikator wydawany przez Organizatora wybranym osobom. Identyfikator zezwala na wstęp do określonych stref imprezy.
 6. b) Służby Porządkowe i Informacyjne – oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy.
 7. c) Teren Imprezy – oznacza wyznaczony teren Kampusu Uniwersytetu Opolskiego, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.
 • 2
  [Wstęp na teren imprezy]
 1. Każda osoba wchodząca na Teren Imprezy zobowiązana jest posiadać dokument ze zdjęciem umożliwiający jej identyfikację. Dokument należy okazać na każde wezwanie Służb Porządkowych.
 2. Osoby, które w dniu Imprezy nie ukończyły 16 roku życia mogą wejść na Teren Imprezy pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Dodatkowo muszą one posiadać oświadczenie od rodzica lub opiekunów prawnych o zgodzie na uczestnictwo w Imprezie.
 3. Opiekun osób, o których mowa w ust. 2 ponosi pełną odpowiedzialność za podopiecznego przebywającego na Terenie Imprezy od momentu wprowadzenia go, aż do jego wyjścia. Dane personalne opiekuna odpowiedzialnego za podopiecznego będą weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości przez Służby Porządkowe w wyznaczonym wejściu na imprezę.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy oraz przebywania na nim osobom:
 5. a) nieposiadającym dokumentu tożsamości
 6. b) których nie można zidentyfikować na podstawie przedstawionego dokumentu tożsamości
 7. c) będącym pod widocznym wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających
 8. d) zachowującym się w sposób mogący zagrażać innym uczestnikom Imprezy
 9. e) posiadającym przy sobie przedmioty mogące sprawiać zagrożenie innym uczestnikom Imprezy
 10. f) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
 11. g) noszącym buty o metalowych zakończeniach
 12. h) wnoszącym własne jedzenie lub napoje
 13. i) posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, farby w sprayu i inne aerozole (w tym lakiery do włosów, dezodoranty, perfumy), urządzenia emitujące promienie laserowe (w tym lasery punktowe), flagi i transparenty, urządzenia emitujące dźwięk, zwierzęta, materiały rasistowskie, ksenofobiczne oraz propagandowe, a także plakaty i ulotki bez autoryzacji Organizatora
 • 3
  [Zasady organizacyjne i porządkowe]
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy w szczególności poprzez:
 2. a) Służby Porządkowe i Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru
 3. b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oraz uszkadzanie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Zabrania się:
 7. a) wnoszenia i posiadania w czasie Imprezy profesjonalnych aparatów fotograficznych
 8. b) wprowadzania zwierząt na Teren Imprezy
 9. c) wspinania się na wszelkie obiekty na Terenie Imprezy
 10. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
 11. a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 12. b) przeglądania zawartości bagaży lub odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 2 ust. 4 lit. i niniejszego Regulaminu
 13. c) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
 14. d) w przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego lub zachowania niezgodnego z Regulaminem – wezwania zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwania do opuszczenia przez niego Terenu Imprezy i zastosowania wszelkich dostępnych środków, do stosowania których Służby te są uprawnione, celem wyegzekwowania powyższego żądania,
 15. e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
 16. f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
 17. g) wymienione wyżej czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte
 18. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 19. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, w szczególności zgodnie z § 2 ust. 4, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 20. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których posiadania zakazują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy powszechnie obowiązujące, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 21. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym handlowej, lub innej działalności zarobkowej na Terenie Imprezy.
 • 4
  [Postanowienia końcowe]
 1. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie znajduje się na Terenie Imprezy za zgodą Organizatora.
 2. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Uczestnika Imprezy oraz innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy lub w jego otoczeniu, spowodowany pozostawaniem w strefie oddziaływania dźwięku lub światła, używanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wejście na Teren Imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Imprezy zgody na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego na Terenie Imprezy, zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu.
 4. Podczas trwania Imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie usługi wykonywane przez podmioty prywatne na Terenie Imprezy, w tym w szczególności usługi gastronomiczne, czy usługi wykonywania tatuaży.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione podczas trwania Imprezy.
 7. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, na piśmie przesyłką poleconą.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 10. a) na stronie internetowej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego
 11. b) na fanpage’u Imprezy
 12. c) przy wejściu na Teren Imprezy

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Oświadczenie Rodziców lub opiekunów prawnych
zgoda na uczestnictwo w Imprezie – Piastonalia 2019
osoby małoletniej w wieku 13 – 18 lat

 

Ja, niżej podpisany/na, uprawniony/na do opieki małoletnim:

 1. imię i nazwisko małoletniego:………………………………………………………………..
 2. Miejsce zamieszkania małoletniego:………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

niniejszym oświadczam, że:

 1. wyrażam zgodę na uczestnictwo małoletniego w Imprezie
 2. zobowiązuje się poinformować małoletniego o konieczności przestrzegania przepisów prawa podczas Imprezy, w szczególności o prawnym zakazie spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających dotyczącym osób małoletnich
 3. ponoszę wszelką odpowiedzialność za szkody, które spowodował małoletni
 4. znam Regulamin Imprezy sporządzony przez Organizatora, jak również rozumiem, że zarówno mnie, jak i Małoletniego wiążą jego postanowienia.

Dane opiekuna prawnego:

 1. Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………….
 2. Miejsce zamieszkania:……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 1. Seria i numer dowodu osobistego:……………………………………………………….

 

…………………………………………………….

czytelny podpis opiekuna