Studenckie Rady Wydziałowe

Składy

Wydział Chemii

Przewodniczący – Krzysztof Jadczak
Zastępczyni Przewodniczącego – Daria Siodłak
Sekretarz – Katarzyna Orzechowska
Delegatka RSWCh w Parlamencie Studentów UO – Maja Jarmusik
Reprezentantka RSWCh w Komisji Stypendialnej – Daria Siodłak
Pełnomocnik ds. Projektów i Public Relations – Łukasz Rybski
Pełnomocniczka ds. Projektów i Public Relations – Milena Pastuch
Skarbniczka Prezydium RSWCh – Victoria Łukaszyńska

Wydział Ekonomiczny

Przewodniczący – Artur Feliks

Wydział Filologiczny

Dane w przygotowaniu…

Wydział Lekarski

Przewodniczący – Marcin Pelc
Zastępca Przewodniczącego – Bartłomiej Lepczyński
Sekretarz – Zuzanna Kozłowska

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Przewodniczący – Przemysław Polek

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Przewodnicząca – Natalia Pancylejko
Zastępca Przewodniczącej – Mirella Filipowicz
Sekretarz – Jakub Biernacik

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przewodnicząca – Julia Jura
Zastępca Przewodniczącej – Anna Grobelka
Sekretarz – Jolanta Bagińska

Wydział Nauk Społecznych

Przewodnicząca – Klaudia Dzierża
Zastępca Przewodniczącej – Kamil Wolf
Sekretarz – Katarzyna Frydryk
Przedstawicielka SRWNS w Bibliotece – Aneta Rydygel

Wydział Prawa i Administracji

Przewodniczący – Filip Złośnik
Zastępca Przewodniczącego – Konrad Gajewicz
Sekretarz – Martyna Wilk
Pełnomocnik ds. kontaktów zewnętrznych – Jessica Rynio
Pełnomocnik ds. projektów naukowych – Jakub Biernacki
Przedstawiciel RSWPiA w bibliotece – Wiktoria Słodyczka

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Przewodnicząca – Paulina Wiercimok
Zastępca Przewodniczącej – Piotr Mizia
Sekretarz – Kacper Matik
Przedstawicielka w PSUO i w Komisji Stypendialnej – Karolina Skiba

Wydział Sztuki

Przewodnicząca – Aleksandra Tarocińska
Zastępca Przewodniczącej – Max Kalista
Sekretarz – Patrycja Janiszewska

Wydział Teologiczny

Przewodnicząca – Marta Opara
Zastępca Przewodniczącej – Daniel Kędziora
Sekretarz – s. Józefina Monika Roczek

Dokumenty

Regulamin Samorządu Studenckiego

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOJĄ RADĄ STUDENCKĄ

Franek Posacki

Franek Posacki

Przewodniczący

Tel: +48 533 558 216
franciszek.posacki@uni.opole.pl

FAQ

Kto wchodzi w skład RS

W skład Rady Studenckiej wchodzą:

 • Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady Studenckiej,
 • starostowie,
 • przedstawiciel studentów w Radzie Bibliotecznej,
 • po jednym z przedstawicieli stowarzyszeń studenckich i uczelnianych organizacji studenckich o charakterze wydziałowym, pod warunkiem posiadania wpisu do właściwego rejestru i złożenia do Prezydium Rady Studenckiej zawiadomienia o delegowaniu swojego przedstawiciela do Rady Studenckiej.
Jakie zadania ma RS?

Do zadań Rady Studenckiej należy w szczególności:

 • określanie podstawowych kierunków działaności wydziałowego Samorządu,
 • wybór osób pełniacych funkcje w wydziałowym Samorządzie, jeżeli przepisy odrębne nie przwidują innej procedury,
 • współpraca z władzami wydziału w sprawach dotyczących studentów,
 • obrona praw i interesów studentów wydziału,
 • wyrażanie opinii na temat planów studiów i programów nauczania,
 • wykonywanie zadań określonych w przepisach odrębnych.
Jak często powinny odbywać się posiedzenia RS?

Powinny się odbyć minimum dwa posiedzenia RS w semestrze

Kto i w jakim terminie zwołuje posiedzenie RS?

Posiedzenia Rady Studenckiej zwołuje Prezydium Rady Studenckiej co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem:

 • z inicjatywy własnej,
 • na wniosek Dziekana wydziału,
 • na wniosek 5 członków Rady Studenckiej.

Wniosek może zostać złożony w dowolnej formie.

Gdzie powinny znajdować się informacje o planowanym posiedzeniu?

Informacje o posiedzeniu zamieszcza się w budynkach dydaktycznych wydziału (we wszystkich, bo prawo uczestniczenia w posiedzeniu ma każdy student), a także miejscach zwyczajowo przyjętych (w tym na portalach społecznościowych). Mile widziane jest również poinformowanie Członków RS o posiedzeniu drogą mailową.

Co w sytuacji, kiedy nie jest możliwe zwołanie RS?

Jeżeli Przewodniczący RS odmawia zwołania posiedzenia lub z innych powodów jest to niemożliwe (np. brak przewodniczącego), posiedzenie może zwołać Komisja Rewizyjna. Wtedy przewodniczącym posiedzenia jest delegowany członek Komisji Rewizyjnej (bez czynnego prawa głosu).

Kto ustala porządek obrad?

Prezydium Rady Studenckiej ustala porządek obrad. Rada Studencka może zmienić porządek swoich obrad.

Kto może być na posiedzeniu RS?

Posiedzenia Rady Studenckiej są jawne i otwarte dla każdego. Każdy może wziąć udział w dyskusji.

Czy posiedzenie Rady Studenckiej może być tajne?

Rada Studencka może uchwalić tajność obrad większością co najmniej 2/3 głosów, jeśli wymaga tego dobro społeczności studenckiej.

Co zawiera protokół posiedzenia Rady Studenckiej?

Protokół zawiera ogólny zapis przebiegu obrad, teksty podjętych uchwał oraz przyjętych stanowisk i opinii.

Kto sporządza protokół z posiedzenia Rady Studenckiej?

Sekretarz Rady Studenckiej sporządza protokół posiedzenia.

Kiedy i jak zgłosić zastrzeżenia do protokołu Rady Studenckiej?

Przyjęcie protokołu następuje na kolejnym posiedzeniu. Do chwili przyjęcia protokołu, każdy członek Rady Studenckiej może zgłosić zastrzeżenie lub poprawkę, którą poddaje sie pod głosowanie.

Kto wchodzi w skład Prezydium Rady Studenckiej?

Prezydium Rady Studenckiej składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Studenckiej.

Kto wybiera Przewodniczącego Rady Studenckiej?

Przewodniczącego Rady Studenckiej wybiera Rada Studencka.

Czy można łączyć członkostwo w Prezydium RS z członkostwem w Zarządzie?

Członkostwa w Prezydium Rady Studenckiej nie możne być łączone z członkostwem w Zarządzie.

Jak powołuje się członków Prezydium Rady Studenckiej?

Rada Studencka powołuje członków Prezydium Rady Studenckiej na wniosek Przewodniczącego Rady Studenckiej.

Co w przypadku równego rozłożenia głosów podczas głosowania?

W przypadku równego rozłożenia głosów głos Przewodniczącego Rady Studenckiej jest przeważający.

Jakie zadania ma Prezydium Rady Studenckiej?

Do zadań Prezydium Rady Studenckiej należy:

 • udzielenie pomocy organom wydziałowego Samorządu i starostom na wydziale,
 • wykonywanie na wydziale uchwał Rady Studenckiej i uchwał Parlamentu,
 • gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem należącymi do wydziałowego Samorządu,
 • organizacja co najmniej jednego obowiązkowego szkolenia w semestrze dla osób pełniących funkcje oraz zaangażowanych w działalność Samorządu na poziomie wydziału,
 • wykonywanie zadań określonych przez uczelniane organy Samorządu,
 • wykonywanie zadań określonych w przepisach odrębnych,
 • wykonywanie zadań wydziałowego Samorządu niezastrzeżonych dla innych organów.
Czy można odwołać pozostałych członków Prezydium Rady Studenckiej?

Rada Studencka może odwołać pozostałych członków Prezydium Rady Studenckiej bezwzględną większością  głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Studenckiej, na wniosek Przewodniczącego Rady Studenckiej, Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady Studenckiej.

Czy Rada Studencka może odwołać Przewodniczącego?

Rada Studencka może odwołać Przewodniczącego Rady Studenckiej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Studenckiej, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Studenckiej lub Zarządu proponując jednocześnie nową osobę na jej miejsce. Kadencja na nowo powołanego Przewodniczącego liczy się od nowa.

Czy członkowie Rady Studenckiej mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach?

Członkowie Rady Studenckiej mają obowiązek uczestniczenia w jej posiedzeniach. Jeżeli członek nie był obecny na posiedzeniu, powinien w ciągu 7 dni od ustania przyczyny nieobecności dostarczyć w formie pisemnej lub elektronicznej usprawiedliwienie do Prezydium Rady Studenckiej.

Co w przypadku gdy Przewodniczący Rady Studenckiej odmawia dalszego pełnienia obowiązków?

Jeżeli Przewodniczący Rady Studenckiej odmawia dalszego pełnienia obowiązków lub z innych powodów jest to niemożliwe, jego obowiązki pełni osoba wskazana przez członków Prezydium Rady Studenckiej ze swojego grona.

Co musi zrobić Przewodniczący na koniec swojej kadencji?

Przewodniczący Rady Studenckiej na zakończenie swojej kadencji przedstawia na posiedzeniu Rady Studenckiej sprawozdanie merytoryczno – finansowe i zwraca się o udzielenie absolutorium dla Prezydium Rady Studenckiej. Rada Studencka głosuje w przedmiocie abolutorium w głosowaniu tajnym po zapoznaniu się z opinią pisemną Komisji Rewizyjnej.

Kto może się zgłosić na Przewodniczącego RS?

Zgłosić może się każdy student studiujący na danym wydziale.

Czy istnieją określone warunki, które musi spełnić kandydat na Przewodniczącego?

By móc kandydować trzeba posiadać status studenta.

Jak zgłosić swoją kandydaturę na Przewodniczącego?

Kandydaturę można zgłosić w dowolnej formie od momentu zwołania posiedzenia wyborczego do momentu zgłaszania kandydatur wyznaczonego w ramach porządku obrad podczas posiedzenia. Zgłoszenia składa się do sekretarza Rady Studenckiej.