Rada Studencka Wydziału Chemii
beakers-309864_640

Przewodniczący – Jerzy Pogrzeba, Chemia biologiczna I st.

Rada Studencka Wydziału Ekonomicznego
money-308815_1280

Przewodnicząca – Olha Zolota, Ekonomia II st.

Rada Studencka Wydziału Filologicznego

hello-1502369_1280

 

Przewodnicząca – Barbara Serej, Filologia polska

Rada Studencka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

calculator-1464008_1280

Przewodnicząca – Kinga Grzesiak, Diagnostyka i analityka medyczna I st.

Czym są Wydziałowe Rady Studenckie?

Na każdym wydziale działają Wydziałowe Samorządy Studenckie, które dbają o sprawy studentów związane ze studiowaniem na danym wydziale. Zgodnie z Regulaminem Studiów Wydziałowy Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci wydziału.
Podstawowym poziomem działania Wydziałowego Samorządu Studenckiego jest każdy rok studiów. Studenci roku podejmują decyzje w sprawach, które bezpośrednio dotyczą ich problemów. Przedstawicielem wszystkich studentów roku jest starosta roku.

Organem uchwałodawczym Wydziałowego Samorządu Studenckiego jest Rada Studencka, w której reprezentowane są wszystkie środowiska studenckie i każdy rok studiów na wydziale.
Organami wykonawczymi Wydziałowego Samorządu Studenckiego są przewodniczący Rady Studenckiej i Prezydium Rady Studenckiej.

Skład Rad Studenckich Wydziału:

  • Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady Studenckiej,
  • Starostowie roku,
  • Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału,
  • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej,
  • Przedstawiciele studentów wydziału w Komisjach Dyscyplinarnych dla studentów,
  • Przedstawiciel studentów wydziału w Radzie Bibliotecznej,
  • Przedstawiciele studentów w podkomisji studentów i doktorantów działającej w ramach Wydziałowej Komisji Wyborczej,
  • Po jednym przedstawicielu Stowarzyszeń Studenckich i Uczelnianych Organizacji Studenckich o charakterze wydziałowym.

Czym są Wydziałowe Komisje Stypendialne?

Na każdym wydziale działa  także Wydziałowa Komisja Stypendialna (WKS), która rozpatruje wnioski studentów w sprawie przyznania pomocy materialnej. WKS powołuje dziekan wydziału na wniosek wydziałowego Samorządu Studenckiego.
W skład WKS wchodzą przedstawiciele studentów i nauczyciel akademicki, który jest przedstawicielem dziekana wydziału. Do konsultacji z Izą Kaczyńską.

Czy jeśli jestem członkiem Rady Studenckiej Wydziału to muszę chodzić na wszystkie posiedzenia?

Po pierwsze członkowie Rady Studenckiej mają obowiązek uczestnictwa w jej posiedzeniach.
Jeżeli członek RS nie był obecny na posiedzeniu, powinien w ciągu 7 dni od ustania przyczyny nieobecności dostarczyć pisemne usprawiedliwienie do Przewodniczącego swojej Rady Studenckiej.
Prawo głosu na posiedzeniach Rady Studenckiej mają jedynie obecni członkowie – nie jest możliwe przekazywanie prawa głosu komuś innemu.

 

Rada Studencka Wydziału Nauk Społecznych

people-23733_640

 

Przewodnicząca – Katarzyna Sajewicz, Psychologia

Rada Studencka Wydziału Prawa i Administracji
horizontal-1452534_1280

Przewodnicząca – Elżbieta Błotko, Prawo

Rada Studencka Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
view-48543_1280

Przewodniczący – Łukasz Kolanek, Biotechnologia I st.

Rada Studencka Wydziału Teologicznego

book-25155_1280

Przewodnicząca – Zuzanna Czop, Kultura śródziemnomorska